Nieuws

Het Tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis

Op 15 januari 1911 vercheen het allereerste nummer van Eigen Schoon.

In het voorwoord van de allereerste publicatie uit 1911 werd het doel en het programma van de genootschap omschreven.

Onaangeroerd in het ‘Vlaamsch’ van toen is het treffend hoe actueel het doel van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel nog steeds is.

 

Ons Doel

Ons doel is het heden met het verleden te verbinden en ons leven als te verdubbelen, met ons eenigerwijze het leven onzer voorouders te doen medeleven en dus uit het graf der verzuimenis en der vergetelheid al die oudheden op te halen die weerd zijn bewaard te blijven.

Wij willen den grond onzer voorvaderen doen beminnen met hemte doen kennen. Wij gaan nu veelal langs al die banen ongevoelig, wij bewandelen al die wegen onverschillig omdat we niet weten aan welke gebeurtenissen uit vroeger dagen – roemrijke, blijde, droeve – ze herinneren.

Wij willen den kunstzin onzer voorouders doen blijken uit zoo menig gebouw en kunstvoorwerp waar we nu, zonder opzien, naast voorbijgaan.

Wij willen de oude, goede zeden van het voorgeslacht die nu nog voortleven bij onze stille, eenvoudige bevolking van te lande weer in eere brengen.

Wij willen de taal van ons volk dieper leeren kennen; onze taal, zooals ze eenvoudig en ongekunsteld, maar pittig en kleurig uit den mond rolt, uit het hart van het volk opwelt; de taal die levend groeit uit den vadergrond als een rijkgekruinde boom.

Wij willen ook de oogen openen voor al de schoonheden die de natuur zoo kwistig langs heuvelen en dalen van onze streek gezaaid heeft.

Met een woord : wij willen ons volk trotsch maken over eigene schoonheid en grootheid.

Ons Programma

Wij hebben de aanzienlijke stof die wij willen behandelen gebracht onder vijf hoofdtitels. Ziehier nu, beknopt, het programma dat wij ons voorstellen te volgen.

 

Geschiedenis onzer streek

Geschiedenis der kerken, abdijen, kloosters, kapellen, bedevaarten.

 1. Geschiedenis der dorpen, leengoederen, oude kasteelen, hoeven, gilden en andere instellingen.
 2. Ekonomische geschiedenis. Nijverheid en landbouw in vroegere dagen.
 3. Levens der Heiligen onzer streek.
 4. Levensbeschrijvingen van merkweerdige mannen.
 5. Stamboomen van aanzienlijke families
 6. Blazoenen en zegels.

Oudheidkunde en kunstgeschiedenis onzer streek,

 1. Voorhistorische, keltische, romeinsche, frankische en andere oudheden.
 2. Merkweerdige gebouwen : kerken, kasteelen, huizen, enz.
 3. Kunstvoorwerpen in onze kerken en elders.
 4. Opschriften van gedenksteenen , grafzerken, enz.

Folklore onzer streek.

 1. Gesproken letterkunde : Sprookjes, vertelsels, sagen, volksliederen, spreekwoorden, rijmpjes, enz.
 2. Volkshumor : Spotvertelsels en rijmpjes ; kluchten.
 3. Spelen en Volksvermaken. Oude herbergen, enz.
 4. Volkszeden, gebruiken.
 5. Bijgeloof, straatremedies.

Taalkunde onzer streek.

 1. Het taaleigen der streek.
 2. Volksetymologie.
 3. Bijzondeheden nopens plaatsnamen en geslachtsnamen.
 4. Dialektenkunde.

Topographische beschrijving onzer streek.

 1. Aardrijkskundige en geologische bijzonderheden.
 2. Huidige beschrijving onzer dorpen. – Schoone liggingen. – Wandelingen

Tijden veranderen, communicatiemiddelen veranderen !

 De driemaandelijkse printuitgave van Eigen Schoon & De Brabander blijft uiteraard behouden. Doch luidt 2018 een nieuw tijdperk in voor het Koninklijk Historisch Genootshap. Meer dan honderd jaar publicatie zal online worden geplaatst op een gloednieuwe website. Ook zal het Genootschap beroep doen op sociale netwerken om een breeder publiek geschiedenis- en erfgoedliefhebbers te bereiken.

Wij hopen u hiermee te kunnen boeien en u weldra te mogen opnemen in ons ledenbestand.

Veel kijk en leesplezier.

Geef een reactie